Necessitat

El context de crisi econòmica i financera internacional, i els seus devastadors efectes han contribuït a incrementar els factors de risc social entre la població juvenil. Un dels més significatius ha estat el gran increment de la desocupació que ha abocat a condicions de pobresa a persones que mai havien imaginat estar en aquesta situació, a causa de la pèrdua del lloc de treball o la impossibilitat d'accedir-hi.

20140416 190925

 

L'accés al mercat laboral és un pas determinant en la vida de les persones i les primeres experiències laborals condicionen en bona mesura la trajectòria professional posterior. El col·lectiu de persones joves és un dels que presenten més dificultat per a la inserció laboral, fet que condiciona les seves possibilitats d'emancipació i de plena participació en la societat.

Algunes de les situacions de vulnerabilitat o risc social del col·lectiu jove que detectem en l'àmbit territorial d'actuació del programa EUROSTAT 2013:

  • Elevada taxa d'atur juvenil en tots els països en els quals es desenvolupa el projecte. La taxa d'atur en tots els estats membres és més alta entre els joves que la taxa d'atur de les persones d'entre 25 i 74 anys. A Grècia (55,4%), Espanya (53,2%), Portugal (37,7%), Itàlia (35,3%), i Irlanda (30,4%) les taxes d'atur juvenil són particularment altes.
  • Desocupats de llarga durada està en augment: el 32,4% dels i les joves aturats han estat sense feina durant més de 12 mesos en 2012. La taxa d'atur de llarga durada s'ha incrementat en 3,8 punts percentuals (fins al 7,3%) entre 2008 i 2012, en comparació amb un augment de 1,9 punts per als adults (a 4,4%).
  • Situació familiar de pobresa, xarxes socials febles que condicionen la vida i oportunitats d'aquests joves.
  • Baixa autoestima i manca de capacitats, competències i habilitats personals i socials per a la seva incorporació al mercat laboral.
  • La desocupació afecta més al grup de joves. Fins a finals de 2008, la taxa d'atur juvenil a la UE-27 ha estat dues vegades més alta que la taxa per a la població total, aconseguint el seu valor mínim (18,1%) en el primer trimestre de 2008. La crisi econòmica, però, sembla haver afectat més als joves que als altres grups d'edat. Des del començament de 2009, l'escletxa entre els joves i les taxes totals de desocupació ha augmentat, de manera que a finals de 2012 la taxa d'atur juvenil va ser de 2,6 vegades la taxa total, corresponent a un 22,8%. Aquestes dades evidencien les dificultats que presenten els i les joves per accedir a una primera experiència laboral en una situació de crisi com l'actual.

20140406 134403

  • Baixa ocupabilitat dels joves per dèficit de formació: les persones joves amb baixa formació presenten major risc d'atur. El 2012 la taxa mitjana d'atur juvenil de la UE va ser del 22,8%, però va aconseguir el 30, 3% en els joves pocs qualificats.
  • Temporalitat de les contractacions: el 2012, el 42,1% dels treballadors joves estaven treballant amb un contracte temporal (quatre vegades més que els adults) i el 31,1% treballava a temps parcial (gairebé el doble de la taxa dels adults).

Afrontar el foment de l'ocupació de la joventut, facilitar la seva transició al mercat laboral, i garantir el seu acompanyament en tot el procés requereix un enfocament integral i coherent que combini intervencions en diferents àmbits d'actuació, especialment l'educatiu, el formatiu i el del mercat de treball.

 

ÚLTIMES ENTRADES AL BLOG

  • 1
  • 2
  • 3